Návratnosť Fotovoltaiky

Pri výpočte návratnosti fotovoltaiky je dôležité mať na pamäti celkový náklad na systém a aj náklady na údržbu a prevádzku. Zároveň je potrebné dôkladne zvážiť všetky aspekty, ako sú poloha, veľkosť a efektivita systému, miestne podmienky pre predaj nadbytočnej energie do siete, ceny elektrickej energie, legislatívne a daňové opatrenia, financovanie a podporu zo strany štátu alebo miestnych samospráv. Na základe týchto informácií je možné vypočítať dobu návratnosti investície, čo je časový horizont, za ktorý sa očakáva, že sa investícia vráti prostredníctvom úspor na energických nákladoch a prípadných príjmov z predaja energie do siete.

Fotovoltaika 05

Fotovoltaika, teda využívanie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie pomocou solárnych panelov, sa stáva čoraz populárnejšou formou obnoviteľnej energie. Okrem hlavných výhod fotovoltaiky, fotovoltaika ponúka aj ekonomické výhody, ako je návratnosť investície. V tomto článku si podrobnejšie priblížime návratnosť fotovoltaiky a možnosť skombinovať fotovoltickú elektráreň s batériovým úložiskom.

Faktory ovplyvňujúce návratnosť fotovoltaiky

Návratnosť investície do fotovoltickej elektrárne závisí od viacerých faktorov, ako je veľkosť a výkon fotovoltického systému, cena za inštaláciu, úroveň slnečného žiarenia v danom regióne, úroveň dotácií a daňových úľav, ceny elektrickej energie a ďalšie faktory.

Jedným z najdôležitejších faktorov je cena za inštaláciu, ktorá závisí od veľkosti systému, typu solárnych panelov, kvality inštalácie a miesta inštalácie. Cena za inštaláciu sa však v priebehu času znižuje, čo zvyšuje atraktivitu fotovoltaiky ako investície.

Je dôležité si uvedomiť aj fakt, že skutočná návratnosť investície do fotovltaiky môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je inflácia, zvýšenie ceny elektrickej energie, úroveň dotácií a daňových úľav, údržba a opravy fotovoltického systému a ďalšie faktory. Preto je dôležité vykonať dôkladnú analýzu a konzultovať celú situáciu s odborníkmi, aby ste získali presný obraz očakávanej návratnosti investície do fotovoltickej elektrárne.

Fotovoltaika môže byť kombinovaná s batériovým úložiskom, čo umožňuje ukladanie vyrobenej elektrickej energie na neskoršie použitie, napríklad v noci alebo počas oblačných dní. Táto kombinácia má niekoľko výhod. Po prvé, batériové úložisko môže zvýšiť efektívnosť fotovoltaického systému, pretože umožňuje ukladanie energie, ktorá by inak bola stratová v prípade prebytočnej produkcie. Po druhé, batériové úložisko môže poskytnúť nezávislosť od elektrickej siete, čo je užitočné v prípade výpadku elektrickej energie.

Návratnosť investície do fotovoltaiky s batériovým úložiskom je zvyčajne vyššia, pretože umožňuje efektívnejšie využitie vyrobenej energie.

Výhody kombinácie fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom

Výhody kombinácie fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom sú mnohostranné. Okrem finančnej návratnosti investície je tu aj ekologický prínos. Fotovoltická elektráreň umožňuje využívať obnoviteľný zdroj energie, čo znižuje emisie skleníkových plynov a prispieva k ochrane životného prostredia. Batériové úložisko umožňuje skladovať nadbytočnú energiu a používať ju v čase, keď fotovoltická elektráreň neprodukuje dostatočne, čo zvyšuje miestnu energetickú nezávislosť a znižuje závislosť na tradičných zdrojoch energie.

Okrem toho, kombinácia fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom môže byť tiež atraktívna pre domácnosti alebo podnikateľov, ktorí chcú mať záložný zdroj energie v prípade výpadku elektrickej energie. Batériové úložisko môže slúžiť ako záložný zdroj energie, ktorý poskytne elektrinu počas výpadku siete, čo môže byť obzvlášť dôležité pre kritické prevádzky alebo domácnosti, ktoré chcú mať nezávislosť od siete.

Batériové úložisko môže umožniť aj predaj nadbytočnej energie do siete. Ak vaša fotovoltická elektráreň s batériovým úložiskom produkuje viac energie, než je potrebné na uspokojenie vašej vlastnej spotreby, môžete túto energiu predať do siete a získať príjem z jej predaja. To môže pomôcť znížiť náklady na investíciu a zvýšiť návratnosť systému.

V súčasnej dobe existuje na trhu viacero možností batériových úložísk s rôznymi technológiami a kapacitami. Pri výbere batériového úložiska je potrebné zvážiť faktory ako kapacita úložiska, doba životnosti batérií, účinnosť, náklady a záruky. Rovnako je dôležité vyhodnotiť finančnú návratnosť investície na základe konkrétnych miestnych podmienok a spotreby energie. Viac o výbere vhodného batériového úložiska sa dočítate v našom článku Fotovoltaika a batérie.

Výpočet návratnosti investície do fotovoltaiky

Uvedieme jednoduchý príklad výpočtu návratnosti fotovoltaiky. Najdôležitejším faktorom je cena fotovoltaiky.

Celkové náklady na investíciu do fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom budú suma nákladov na fotovoltickú elektráreň a nákladov na batériové úložisko:

Náklady na fotovoltickú elektráreň: 10 000 eur
Náklady na batériové úložisko: 5 000 eur
Celkové náklady: 10 000 eur + 5 000 eur = 15 000 eur

Ročný príjem z predaja elektrickej energie môžeme vypočítať ako ročná produkcia fotovoltickej elektrárne násobená predpokladanou cenou za kWh:

Ročný príjem = Ročná produkcia * Cena za kWh
Ročná produkcia fotovoltickej elektrárne: 10 000 kWh
Cena za kWh: 0,15 eura/kWh (predpokladaná cena za kWh)
Ročný príjem = 10 000 kWh * 0,15 eura/kWh = 1 500 eur

Celkový príjem za 25 rokov bude:

Celkový príjem = Ročný príjem * Počet rokov = 1 500 eur/rok * 25 rokov = 37 500 eur
Celkový zisk môžeme vypočítať ako rozdiel medzi celkovým príjmom a celkovými nákladmi:
Celkový zisk = Celkový príjem - Celkové náklady = 37 500 eur - 15 000 eur = 22 500 eur

Návratnosť investície môžeme vypočítať ako podiel celkového zisku ku celkovým nákladom, vynásobený 100 percentami:

Návratnosť investície = (Celkový zisk / Celkové náklady) * 100
Návratnosť investície = (22 500 eur / 15 000 eur) * 100 = 150%

To znamená, že investícia do fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom by sa mala vrátiť za približne 17 rokov a ešte by mala generovať zisk vo výške 50% z pôvodného investovaného kapitálu.

Je dôležité si všimnúť, že návratnosť investície do fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom môže byť ovplyvnená aj legislatívnymi a daňovými opatreniami v danom regióne, ako aj možnosťami financovania, dotáciami a inými faktormi. Pred investíciou do fotovoltiky s batériovým úložiskom je preto vhodné získať dôkladné informácie o miestnych podmienkach, nákladoch, potenciálnych výnosoch a možnostiach financovania. Aj preto je dôležité vykonať podrobnú analýzu a konzultovať danú situáciu s odborníkmi ako sme my.

Fotovoltaika s batériovým úložiskom môže byť výhodná voľba pre tých, ktorí chcú investovať do obnoviteľnej energie, zvýšiť svoju energetickú nezávislosť a znížiť náklady na elektrickú energiu. Avšak, predtým než sa rozhodnete investovať, je dôležité dôkladne preskúmať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú návratnosť investície, a získať relevantné informácie o miestnych podmienkach, legislatíve, dotáciách, financovaní a prevádzkových nákladoch. Pre presné stanovenie najvhodnejšieho riešenia pre konkrétnu situáciu je nevyhnutná konzultácia s odborníkom a dodávateľom fotovoltaiky.

Publikované 4. apríla 2023

Zvažujete fotovoltiku? Obráťte sa na nás ešte dnes, radi zodpovieme vaše otázky a pripravíme ponuku.